Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 15 xuất bản ngày 29/12/2015: 16 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  22/12/2015

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 08
  23/12/2015

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ

từ trang 09 đến trang 15
  23/12/2015

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ

từ trang 16 đến trang 21
  02/12/2015

Quyết định số 2964/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

từ trang 22 đến trang 23
  04/12/2015

Quyết định số 2997/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bản tỉnh Phú Thọ

từ trang 24 đến trang 25
  04/12/2015

Quyết định số 3013/QĐ-UBND v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo đối với 06 nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

từ trang 26 đến trang 28
  28/12/2015

Quyết định số 3316/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời nguyên tắc và tiêu thức phân công quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 29 đến trang 31
  25/11/2015

Quyết định số 2879/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh

từ trang 32 đến trang 34
  10/12/2015

Quyết định số 3076/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

trang 35
  10/12/2015

Thông báo số 66/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi làm việc với thị xã Phú Thọ

từ trang 36 đến trang 38
  14/12/2015

Quyết định số 3122/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

trang 39
  14/12/2015

Quyết định số 3123/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

từ trang 40 đến trang 41
  16/12/2015

Quyết định số 3140/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Phú Thọ

từ trang 42 đến trang 43
  18/12/2015

Quyết định số 3181/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo công nghệ Thông tin tỉnh Phú Thọ

từ trang 44 đến trang 46
  22/12/2015

Quyết định số 3204/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ

từ trang 47 đến trang 49
  24/12/2015

Thông báo số 69/TB-UBND lịch tiếp công dân chung của Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh (Từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2016)

từ trang 50 đến trang 51