HĐND huyện Cẩm Khê ban hành 86 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  27/12/2006

Nghị quyết 09/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007NGHỊ

  27/12/2006

Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2007 - 2010

  27/12/2006

Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện; năm 2007

  27/12/2006

Nghị quyết 12/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007

  27/12/2006

Nghị quyết 13/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2007 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

  27/12/2006

Nghị quyết 14/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn \

  27/03/2007

Nghị quyết 01/2007/NQ - HĐND về việc phê duyệt chương trình xóa đói giảm nghèo đến 2010 huyện Cẩm Khê

  27/03/2007

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND về chương trình phát triển nông lâm nghiệp - thủy sản huyện Cẩm Khê năm 2007 đến năm 2010

  27/03/2007

Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND về chương trình phát triển chăn nuôi đàn bò thịt hàng hóa năm 2007 đến 2010

  27/03/2007

Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND về phát triển GTNT từ năm 2007 đến năm 2010 huyện Cẩm Khê

  27/03/2007

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND về phòng chống HIV/AIDS huyện Cẩm Khê đến năm 2010

  27/03/2007

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND về đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa - thông tin - thể thao huyện Cẩm Khê năm 2007 đến năm 2010

  27/03/2007

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao huyện Cẩm Khê năm 2007 đến năm 2010

  27/03/2007

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thị trấn Sông Thao đến năm 2010

  27/03/2007

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐNDCK về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thị trấn Sông Thao đến năm 2010

  08/08/2007

Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND về quyết toán thu chi Ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2006

  26/12/2007

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008

  26/12/2007

Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2008

  26/12/2007

Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán chi Ngân sách huyện; năm 2008

  26/12/2007

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ