Tổng tập Công báo năm 2008

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 38  ngày 31/12 9 văn bản
  Số 36 + 37  ngày 31/12 34 văn bản
  Số 34 + 35  ngày 20/12 18 văn bản
  Số 33  ngày 15/12 35 văn bản
  Số 32  ngày 01/11 31 văn bản
  Số 31  ngày 15/10 29 văn bản
  Số 30  ngày 01/10 25 văn bản
  Số 29  ngày 15/09 25 văn bản
  Số 28  ngày 01/09 37 văn bản
  Số 26 + 27  ngày 15/08 52 văn bản
  Số 24 + 25  ngày 01/08 39 văn bản
  Số 22 + 23  ngày 15/07 34 văn bản
  Số 20 + 21  ngày 01/07 50 văn bản
  Số 19  ngày 15/06 23 văn bản
  Số 17 + 18  ngày 02/06 41 văn bản
  Số 15 + 16  ngày 05/05 30 văn bản
  Số 13 + 14  ngày 01/05 55 văn bản
  Số 11 + 12  ngày 15/04 38 văn bản
  Số 09 + 10  ngày 15/04 37 văn bản
  Số 07 + 08  ngày 01/04 42 văn bản
  Số 06  ngày 01/02 31 văn bản
  Số 05  ngày 31/01 24 văn bản
  Số 03 + 04  ngày 10/01 22 văn bản
  Số 01 + 02  ngày 03/01 17 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
778 văn bản gồm 158 văn bản quy phạm pháp luật và 620 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2008 63 văn bản
  Tháng 2-2008 31 văn bản
  Tháng 4-2008 117 văn bản
  Tháng 5-2008 85 văn bản
  Tháng 6-2008 64 văn bản
  Tháng 7-2008 84 văn bản
  Tháng 8-2008 91 văn bản
  Tháng 9-2008 62 văn bản
  Tháng 10-2008 54 văn bản
  Tháng 11-2008 31 văn bản
  Tháng 12-2008 96 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 43 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 192 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 466 văn bản
  HĐND thành phố Việt Trì 9 văn bản
  HĐND thị xã Phú Thọ 10 văn bản
  HĐND huyện Cẩm Khê 2 văn bản
  UBND huyện Cẩm Khê 2 văn bản
  UBND huyện Đoan Hùng 1 văn bản
  HĐND huyện Hạ Hòa 2 văn bản
  UBND huyện Hạ Hòa 1 văn bản
  HĐND huyện Lâm Thao 2 văn bản
  HĐND huyện Phù Ninh 10 văn bản
  HĐND huyện Tam Nông 3 văn bản
  UBND huyện Tam Nông 1 văn bản
  HĐND huyện Tân Sơn 9 văn bản
  UBND huyện Tân Sơn 10 văn bản
  HĐND huyện Thanh Ba 1 văn bản
  UBND huyện Yên Lập 5 văn bản
  HĐND huyện Yên Lập 9 văn bản