HĐND thành phố Việt Trì ban hành 53 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  25/07/2006

Nghị quyết 36/2006/ NQ-HĐND v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  25/07/2006

Nghị quyết 37/2006/ NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  26/07/2006

Nghị quyết 38/2006/ NQ-HĐND về việc điều chỉnh và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2006

  26/07/2006

Nghị quyết 39/2006/ NQ-HĐND v/v quyết toán ngân sách Nhà nước TP Việt Trì năm 2005

  26/07/2006

Nghị quyết 40/2006/ NQ-HĐND về chương trình hành động kỷ niệm 45 năm ngày thành lập thành phố và 100 năm đô thị Việt Trì

  26/07/2006

Nghị quyết 41/2006/ NQ-HĐND v/v tiếp tục vận động xây dựng “Quỹ cơ sở vật chất trường học” giai đoạn 2006 - 2010

  14/12/2006

Nghị quyết 42/2006/ NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007

  14/12/2006

Nghị quyết 43/2006/ NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2007

  14/12/2006

Nghị quyết 44/2006/ NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu ngân sách phường, xã năm 2007

  14/12/2006

Nghị quyết 45/2006/ NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND thành phố Việt Trì năm 2007

  14/12/2006

Nghị quyết 46/2006/ NQ-HĐND về việc xây dựng một số xã thành phường trong giai đoạn 2006 - 2010

  14/12/2006

Nghị quyết 47/2006/ NQ-HĐND đề nghị phân loại đơn vị hành chính phường, xã theo NĐ 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

  14/12/2006

Nghị quyết 48/2006/ NQ-HĐND về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân (giai đoạn 2006 - 2010)

  17/07/2007

Nghị quyết 49/2007/NQ-HĐND v/v miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND thành phố và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Việt Trì khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009

  17/07/2007

Nghị quyết 50/2007/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Việt Trì khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 – 2009

  17/07/2007

Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế xã hội và thu chi ngân sách thành phố Việt Trì năm 2007

  17/07/2007

Nghị quyết 52/2007/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng đường bê tông xi măng khu dân cư giai đoạn 2007 - 2010

  17/07/2007

Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Việt Trì năm 2006

  25/12/2007

Nghị quyết 54/2007/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008

  25/12/2007

Nghị quyết 55/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2008