UBND huyện Tân Sơn ban hành 17 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  02/08/2007

Quyết định 481/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

  09/10/2007

Chỉ thị 05/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng

  08/01/2008

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành đến hết 31/12/2007 đã hết hiệu lực pháp luật và đang còn hiệu lực pháp luật

  09/01/2008

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp, cơ chế điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương năm 2008

  09/01/2008

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008

  09/01/2008

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2008

  09/01/2008

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008

  23/01/2008

Chỉ thị 02/2008/CT-UBND về việc tổ chức và đón tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 \

  18/03/2008

Quyết định 468/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch trung tâm huyện lỵ huyện Tân Sơn

  04/04/2008

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008

  12/05/2008

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND về việc tập trung thực hiện cấp bách các biện pháp phòng trừ sâu bệnh vụ chiêm xuân 2008

  14/07/2008

Quyết định 1212/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế tiếp công dân và gải quyết khiếu nại tố cáo của UBND huyện Tân Sơn

  17/04/2009

Quyết định 1183/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện

  23/04/2009

Chỉ thị 01/2009/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009

  31/12/2009

Quyết định 4008/2009/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp, cơ chế điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2010

  04/08/2010

Quyết định 1829/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ của huyện Tân Sơn

  05/08/2016

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tân Sơn Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021