HĐND huyện Phù Ninh ban hành 24 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  28/04/2006

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND về phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Ninh năm 2006 - 2010

  28/04/2006

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND v/v điều chỉnh địa giới hành chính để chuyển hai xã Hùng Lô, Kim Đức huyện Phù Ninh về thành phố Việt Trì quản lý

  19/12/2007

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008 của huyện Phù Ninh

  19/12/2007

Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008

  19/12/2007

Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND v/v đề nghị phân loại đơn vị hành chính huyện Phù Ninh

  19/12/2007

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Ninh giai đoạn 2006 - 2010; định hướng đến năm 2015

  19/12/2007

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008

  23/07/2008

Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND về việc cho ông Nguyễn Đình Cúc thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Phù Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 vì lý do chuyển công tác

  23/07/2008

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2004 – 2009

  23/07/2008

Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008

  23/07/2008

Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007

  23/07/2008

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND về việc chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Phù Ninh

  23/07/2008

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Phong Châu

  19/12/2008

Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của huyện Phù Ninh

  19/12/2008

Nghị quyết 10/2008/NQ-UBND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2009

  19/12/2008

Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước năm 2009

  19/12/2008

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND- về nội dung các kỳ họp; chương trình giám sát của HĐND huyện Phù Ninh năm 2009

  06/04/2011

Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015

  06/04/2011

Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015

  06/04/2011

Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2020