UBND huyện Hạ Hòa ban hành 16 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/06/2006

Quyết định 1344/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hạ Hòa (nhiệm kỳ 2004 - 2009)

  10/07/2006

Quyết định 1480/2006/QĐ-UBND về chế độ, trách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

  25/12/2006

Quyết định 3372/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

  25/12/2006

Quyết định 3374/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2007

  27/12/2007

Quyết định 5586/2007/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

  27/12/2007

Quyết định 5587/2007/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2008

  27/12/2007

Quyết định 5589/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2008

  05/12/2008

Quyết định 5274/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy Hạ Hòa về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2008 - 2010

  25/12/2008

Quyết định 5766/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

  25/12/2008

Quyết định 5767/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách năm 2009

  23/07/2009

Chỉ thị 12/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2009

  20/10/2010

Quyết định 2603/2010/QĐ-UBND v/v ban hành "Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu di tích; quản lý, sử dụng nguồn công đức tại Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ"

  04/12/2013

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân; tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  12/12/2013

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Hạ Hòa

  07/01/2014

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

  23/01/2014

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân huyện Hạ Hòa