Tổng tập Công báo năm 2020

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 19  ngày 31/12 11 văn bản
  Số 18  ngày 24/12 8 văn bản
  Số 17  ngày 23/12 13 văn bản
  Số 16  ngày 30/11 7 văn bản
  Số 15  ngày 12/11 9 văn bản
  Số 14  ngày 22/10 7 văn bản
  Số 13  ngày 30/09 7 văn bản
  Số 12  ngày 20/08 6 văn bản
  Số 11  ngày 14/08 8 văn bản
  Số 10  ngày 03/08 7 văn bản
  Số 09  ngày 28/07 9 văn bản
  Số 08  ngày 08/07 8 văn bản
  Số 07  ngày 09/06 8 văn bản
  Số 06  ngày 14/05 5 văn bản
  Số 05  ngày 04/05 4 văn bản
  Số 04  ngày 21/04 6 văn bản
  Số 03  ngày 15/04 3 văn bản
  Số 02  ngày 14/04 3 văn bản
  Số 01  ngày 18/03 5 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
134 văn bản gồm 37 văn bản quy phạm pháp luật và 97 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 3-2020 5 văn bản
  Tháng 4-2020 12 văn bản
  Tháng 5-2020 9 văn bản
  Tháng 6-2020 8 văn bản
  Tháng 7-2020 17 văn bản
  Tháng 8-2020 21 văn bản
  Tháng 9-2020 7 văn bản
  Tháng 10-2020 7 văn bản
  Tháng 11-2020 16 văn bản
  Tháng 12-2020 32 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 19 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 115 văn bản