Tổng tập Công báo năm 2010

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 32 + 33  ngày 29/12 10 văn bản
  Số 30 + 31  ngày 29/12 6 văn bản
  Số 28 + 29  ngày 01/12 17 văn bản
  Số 26 + 27  ngày 01/11 30 văn bản
  Số 22 + 23  ngày 01/09 29 văn bản
  Số 20 + 21  ngày 01/08 40 văn bản
  Số 18 + 19  ngày 10/07 20 văn bản
  Số 16 + 17  ngày 20/06 21 văn bản
  Số 14 + 15  ngày 02/06 33 văn bản
  Số 12 + 13  ngày 20/05 37 văn bản
  Số 10 + 11  ngày 10/04 25 văn bản
  Số 09  ngày 19/03 26 văn bản
  Số 07 + 08  ngày 05/02 16 văn bản
  Số 05 + 06  ngày 20/01 23 văn bản
  Số 03 + 04  ngày 12/01 19 văn bản
  Số 01 + 02  ngày 05/01 27 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
379 văn bản gồm 96 văn bản quy phạm pháp luật và 283 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2010 69 văn bản
  Tháng 2-2010 16 văn bản
  Tháng 3-2010 26 văn bản
  Tháng 4-2010 25 văn bản
  Tháng 5-2010 37 văn bản
  Tháng 6-2010 54 văn bản
  Tháng 7-2010 20 văn bản
  Tháng 8-2010 40 văn bản
  Tháng 9-2010 29 văn bản
  Tháng 11-2010 30 văn bản
  Tháng 12-2010 33 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Văn phòng UBND tỉnh 1 văn bản
  Hội đồng nhân dân tỉnh 32 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 80 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 229 văn bản
  HĐND thị xã Phú Thọ 5 văn bản
  HĐND huyện Cẩm Khê 3 văn bản
  HĐND huyện Hạ Hòa 3 văn bản
  UBND huyện Hạ Hòa 1 văn bản
  HĐND huyện Lâm Thao 4 văn bản
  UBND huyện Tam Nông 1 văn bản
  HĐND huyện Tân Sơn 4 văn bản
  UBND huyện Tân Sơn 2 văn bản
  HĐND huyện Thanh Ba 7 văn bản
  UBND huyện Yên Lập 3 văn bản
  HĐND huyện Yên Lập 4 văn bản