Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 617 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  23/03/2006

Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc UBND tỉnh

  23/03/2006

Nghị quyết 52/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Hữu Điền

  23/03/2006

Nghị quyết 53/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Ngô Đức Vượng

  23/03/2006

Nghị quyết 54/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hôi đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009

  23/03/2006

Nghị quyết 55/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nhiệm kỳ 2004-2009

  23/03/2006

Nghị quyết 56/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004-2009

  17/05/2006

Nghị quyết 57/2006/ NQ-HĐND về Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2015

  17/05/2006

Nghị quyết 58/2006/ NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển công nghiệp 5 năm giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Phú Thọ

  17/05/2006

Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND về Điều chỉnh quy hoạch nông, lâm nghiệp - thuỷ sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

  17/05/2006

Nghị quyết 60/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp - thuỷ sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

  17/05/2006

Nghị quyết 61/2006/ NQ-HĐND về Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

  17/05/2006

Nghị quyết 62/2006/ NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

  17/05/2006

Nghị quyết 63/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  17/05/2006

Nghị quyết 64/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  17/05/2006

Nghị quyết 65/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

  17/05/2006

Nghị quyết 66/2006/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

  17/05/2006

Nghị quyết 67/2006/NQ-HĐND về phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, cai nghiện, chữa trị, dạy nghề cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010"

  31/07/2006

Nghị quyết 68/2006/ NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  31/07/2006

Nghị quyết 69/2006/ NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009

  31/07/2006

Nghị quyết 70/2006/ NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009