Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 35  ngày 31/12 5 văn bản
  Số 34  ngày 31/12 22 văn bản
  Số 33  ngày 31/12 23 văn bản
  Số 32  ngày 31/12 33 văn bản
  Số 30 + 31  ngày 15/12 12 văn bản
  Số 29  ngày 15/12 33 văn bản
  Số 27 + 28  ngày 01/12 34 văn bản
  Số 25 + 26  ngày 15/11 48 văn bản
  Số 23 + 24  ngày 01/11 42 văn bản
  Số 22  ngày 15/10 26 văn bản
  Số 21  ngày 05/10 29 văn bản
  Số 20  ngày 15/09 24 văn bản
  Số 19  ngày 05/09 27 văn bản
  Số 18  ngày 23/08 35 văn bản
  Số 16 + 17  ngày 15/08 32 văn bản
  Số 14 + 15  ngày 05/08 30 văn bản
  Số 13  ngày 15/07 18 văn bản
  Số 12  ngày 04/07 24 văn bản
  Số 11  ngày 15/06 13 văn bản
  Số 10  ngày 01/06 19 văn bản
  Số 08 + 09  ngày 22/05 42 văn bản
  Số 06 + 07  ngày 03/02 36 văn bản
  Số 04 + 05  ngày 30/01 33 văn bản
  Số 03  ngày 30/01 8 văn bản
  Số 01 + 02  ngày 10/01 18 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
666 văn bản gồm 180 văn bản quy phạm pháp luật và 486 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2007 59 văn bản
  Tháng 2-2007 36 văn bản
  Tháng 5-2007 42 văn bản
  Tháng 6-2007 32 văn bản
  Tháng 7-2007 42 văn bản
  Tháng 8-2007 97 văn bản
  Tháng 9-2007 51 văn bản
  Tháng 10-2007 55 văn bản
  Tháng 11-2007 90 văn bản
  Tháng 12-2007 162 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 34 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 141 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 380 văn bản
  HĐND thành phố Việt Trì 9 văn bản
  HĐND thị xã Phú Thọ 2 văn bản
  HĐND huyện Cẩm Khê 16 văn bản
  UBND huyện Cẩm Khê 3 văn bản
  HĐND huyện Đoan Hùng 8 văn bản
  HĐND huyện Hạ Hòa 12 văn bản
  UBND huyện Hạ Hòa 3 văn bản
  HĐND huyện Lâm Thao 8 văn bản
  HĐND huyện Phù Ninh 5 văn bản
  HĐND huyện Tam Nông 14 văn bản
  UBND huyện Tam Nông 3 văn bản
  UBND huyện Tân Sơn 2 văn bản
  HĐND huyện Thanh Ba 9 văn bản
  UBND huyện Thanh Sơn 1 văn bản
  HĐND huyện Thanh Thủy 5 văn bản
  UBND huyện Yên Lập 3 văn bản
  HĐND huyện Yên Lập 8 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực
  Công nghiệp 1 văn bản