Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 12  ngày 21/12 9 văn bản
  Số 11  ngày 21/12 12 văn bản
  Số 10  ngày 21/12 6 văn bản
  Số 09  ngày 20/11 10 văn bản
  Số 08  ngày 04/10 10 văn bản
  Số 07  ngày 12/09 6 văn bản
  Số 06  ngày 31/07 21 văn bản
  Số 05  ngày 22/06 11 văn bản
  Số 04  ngày 12/04 8 văn bản
  Số 03  ngày 12/03 1 văn bản
  Số 02  ngày 28/02 5 văn bản
  Số 01  ngày 20/01 10 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
109 văn bản gồm 65 văn bản quy phạm pháp luật và 44 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2018 10 văn bản
  Tháng 2-2018 5 văn bản
  Tháng 3-2018 1 văn bản
  Tháng 4-2018 8 văn bản
  Tháng 6-2018 11 văn bản
  Tháng 7-2018 21 văn bản
  Tháng 9-2018 6 văn bản
  Tháng 10-2018 10 văn bản
  Tháng 11-2018 10 văn bản
  Tháng 12-2018 27 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 33 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 54 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 22 văn bản