Tổng tập Công báo năm 2012

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 24  ngày 31/12 2 văn bản
  Số 23  ngày 31/12 21 văn bản
  Số 22  ngày 22/12 17 văn bản
  Số 21  ngày 25/11 8 văn bản
  Số 20  ngày 25/10 13 văn bản
  Số 19  ngày 25/09 7 văn bản
  Số 18  ngày 28/08 13 văn bản
  Số 16 + 17  ngày 05/08 20 văn bản
  Số 14 + 15  ngày 15/07 15 văn bản
  Số 12 + 13  ngày 01/06 2 văn bản
  Số 11  ngày 10/05 12 văn bản
  Số 10  ngày 10/04 3 văn bản
  Số 08 + 09  ngày 05/04 2 văn bản
  Số 07  ngày 15/03 10 văn bản
  Số 05 + 06  ngày 15/02 4 văn bản
  Số 03 + 04  ngày 01/02 14 văn bản
  Số 01 + 02  ngày 03/01 24 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
187 văn bản gồm 92 văn bản quy phạm pháp luật và 95 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2012 24 văn bản
  Tháng 2-2012 18 văn bản
  Tháng 3-2012 10 văn bản
  Tháng 4-2012 5 văn bản
  Tháng 5-2012 12 văn bản
  Tháng 6-2012 2 văn bản
  Tháng 7-2012 15 văn bản
  Tháng 8-2012 33 văn bản
  Tháng 9-2012 7 văn bản
  Tháng 10-2012 13 văn bản
  Tháng 11-2012 8 văn bản
  Tháng 12-2012 40 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 55 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 52 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 70 văn bản
  UBND thành phố Việt Trì 1 văn bản
  HĐND huyện Cẩm Khê 5 văn bản
  HĐND huyện Lâm Thao 2 văn bản
  HĐND huyện Thanh Ba 2 văn bản