Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 25  ngày 28/12 2 văn bản
  Số 24  ngày 22/12 11 văn bản
  Số 23  ngày 22/12 7 văn bản
  Số 22  ngày 29/11 13 văn bản
  Số 21  ngày 21/10 12 văn bản
  Số 20  ngày 06/10 17 văn bản
  Số 19  ngày 06/09 12 văn bản
  Số 18  ngày 22/08 16 văn bản
  Số 17  ngày 26/07 38 văn bản
  Số 16  ngày 18/07 44 văn bản
  Số 15  ngày 29/06 12 văn bản
  Số 14  ngày 26/05 10 văn bản
  Số 13  ngày 26/04 13 văn bản
  Số 12  ngày 14/03 1 văn bản
  Số 11  ngày 14/03 4 văn bản
  Số 10  ngày 10/03 14 văn bản
  Số 09  ngày 03/02 11 văn bản
  Số 08  ngày 18/01 19 văn bản
  Số 07  ngày 10/01 20 văn bản
  Số 06  ngày 10/01 15 văn bản
  Số 05  ngày 10/01 1 văn bản
  Số 04  ngày 10/01 1 văn bản
  Số 03  ngày 10/01 10 văn bản
  Số 02  ngày 10/01 1 văn bản
  Số 01  ngày 10/01 22 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
326 văn bản gồm 104 văn bản quy phạm pháp luật và 222 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2016 89 văn bản
  Tháng 2-2016 11 văn bản
  Tháng 3-2016 19 văn bản
  Tháng 4-2016 13 văn bản
  Tháng 5-2016 10 văn bản
  Tháng 6-2016 12 văn bản
  Tháng 7-2016 82 văn bản
  Tháng 8-2016 16 văn bản
  Tháng 9-2016 12 văn bản
  Tháng 10-2016 29 văn bản
  Tháng 11-2016 13 văn bản
  Tháng 12-2016 20 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 55 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 59 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 134 văn bản
  HĐND thành phố Việt Trì 10 văn bản
  HĐND huyện Cẩm Khê 14 văn bản
  HĐND huyện Đoan Hùng 8 văn bản
  HĐND huyện Lâm Thao 12 văn bản
  HĐND huyện Phù Ninh 1 văn bản
  HĐND huyện Tam Nông 5 văn bản
  HĐND huyện Tân Sơn 1 văn bản
  HĐND huyện Thanh Ba 5 văn bản
  HĐND huyện Thanh Sơn 3 văn bản
  HĐND huyện Thanh Thủy 19 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực
  Chế độ - Chính sách 11 văn bản
  Chính sách - Xã hội 2 văn bản
  Chính sách xã hội 1 văn bản
  Đất đai 1 văn bản
  Giáo dục - Đào tạo 1 văn bản
  Kế hoạch - Chương trình 8 văn bản
  Kinh tế - Xã hội 1 văn bản
  Lĩnh vực khác 2 văn bản
  Năng lượng 1 văn bản
  Nông - Lâm - Thủy sản 2 văn bản
  Nông nghiệp 3 văn bản
  Phát triển kinh tế xã hội 5 văn bản
  Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 9 văn bản
  Tổ chức bộ máy nhà nước 3 văn bản