HĐND huyện Hạ Hòa ban hành 29 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/04/2006

Nghị quyết 35/2006/NQ-HĐND về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giai đoạn 2006 - 2010

  26/04/2006

Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - hạ tầng xã hội giai đoạn 2006 - 2010

  26/04/2006

Nghị quyết 37/2006/NQ-HĐND về phát triển sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2006 - 2010

  26/04/2006

Nghị quyết 38/2006/NQ-HĐND về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (giai đoạn 2006 – 2010)

  21/12/2006

Nghị quyết 49/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2004 -2009

  21/12/2006

Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007

  21/12/2006

Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2007

  21/12/2006

Nghị quyết 52/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2007

  21/12/2006

Nghị quyết 53/2006/NQ-HĐND về kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn

  25/04/2007

Nghị quyết 54/2007/NQ-HĐND về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2007 - 2010

  25/04/2007

Nghị quyết 55/2007/NQ-HĐND về phát triển Du lịch giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến 2015

  25/04/2007

Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND về kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng gia đình giai đoạn 2007 - 2010

  25/04/2007

Nghị quyết 57/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện phổ cập bậc trung học trên địa bàn huyện Hạ Hoà giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015

  25/04/2007

Nghị quyết 58/2007/NQ-HĐND về xã hội hoá các hoạt động Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao giai đoạn 2007 - 2010

  18/07/2007

Nghị quyết 60/2007/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2006 trên địa bàn huyện Hạ Hòa

  18/07/2007

Nghị quyết 61/2007/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán Qũy ngày công lao động công ích năm 2006

  18/07/2007

Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2007 - 2010

  26/12/2007

Nghị quyết 63/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

  26/12/2007

Nghị quyết 64/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ chi ngân sách huyện năm 2008

  26/12/2007

Nghị quyết 65/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hạ Hòa