UBND huyện Yên Lập ban hành 22 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  24/04/2006

Quyết định 392/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 – 2010 huyện Yên Lập

  16/05/2006

Quyết định 450/2006/QĐ-UBND ban hành đề án về công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006 – 2010

  18/05/2006

Chỉ thị 07/2006/CT-UBND v/v tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp năm học 2005 – 2006 và tuyển sinh năm học 2006 - 2007

  06/07/2006

Quyết định 611/QĐ-UBND v/v Ban hành quy chế làm việc của phòng y tế

  06/07/2006

Quyết định 612/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Yên Lập

  16/08/2006

Quyết định 732/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Ban quản lý dự án chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn huyện Yên Lập giai đoạn 2006 - 2010

  01/09/2006

Quyết định 796/2006/QĐ-UBND v/v ban hành quy chế làm việc của phòng Tài nguyên & Môi trường

  10/01/2007

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007

  02/03/2007

Chỉ thị 06/2007/CT- UBND1 v/v tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện

  13/07/2007

Chỉ thị 11/2007/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú

  10/01/2008

Chỉ thị 02/CT-UBND về nhiệm vụ giữ gìn An ninh trật tự năm 2008

  11/01/2008

Quyết định 41/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008

  08/05/2008

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2008

  14/05/2008

Quyết định 693/2008/QĐ-UBND ban hành quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

  19/05/2008

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND v/v tăng cường công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và quản lý giá trên địa bàn huyện Yên Lập

  02/01/2009

Chỉ thị 01/2009/CT-UBND về nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự năm 2009

  04/03/2009

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND v/v tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường và chỉ đạo xây dựng đề án bảo vệ môi trường trên điạ bàn huyện

  07/12/2009

Quyết định 01/2009/CT-UBNDYL về nhiệm vụ giữ gìn An ninh trật tự năm 2010

  07/12/2009

Quyết định 1492/2009/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Yên Lập

  22/07/2010

Quyết định 735/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ của huyện Yên Lập