HĐND huyện Thanh Thủy ban hành 36 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/07/2006

Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Thanh Thủy năm 2005

  26/07/2006

Nghị quyết 32/2006/NQ-HĐND về phát triển chăn nuôi bò thịt, bò lai Sind sinh sản hướng thịt huyện Thanh Thủy giai đoạn 2006 - 2010

  26/07/2006

Nghị quyết 33/2006/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch phát triển thủy sản huyện Thanh Thủy giai đoạn 2006 - 2010

  26/07/2006

Nghị quyết 34/2006/NQ-HĐND về việc duyệt bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Thanh Thủy

  28/12/2006

Nghị quyết 35/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

  28/12/2006

Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Thanh Thủy năm 2007

  28/12/2006

Nghị quyết 37/2006/NQ-HĐND thông qua kết quả xét phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  28/12/2006

Nghị quyết 38/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 của huyện Thanh Thủy

  28/12/2006

Nghị quyết 39/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình giám sát của Thường trực các ban HĐND huyện năm 2007

  30/07/2007

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND-KXVII về Sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các ban và Thư ký các kỳ họp HĐND huyện Thanh Thủy khóa XVII nhiệm kỳ 2004 – 2009

  30/07/2007

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND-KXVII về chương trình giảm nghèo huyện Thanh Thủy giai đoạn 2006 - 2010

  30/07/2007

Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND-KXVII phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Thanh Thủy năm 2006

  31/12/2007

Nghị quyết 45/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008

  31/12/2007

Nghị quyết 46/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

  28/07/2014

Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán Ngân sách huyện Thanh Thuỷ năm 2013

  16/08/2014

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về việc để ông Nguyễn Quang Sỹ thôi là đại biểu HĐND huyện, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  16/08/2014

Nghị quyết 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  25/12/2015

Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  25/12/2015

Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016.

  25/12/2015

Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020