HĐND thị xã Phú Thọ ban hành 35 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/07/2006

Nghị quyết 42/2006/ NQ-HĐND về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao thị xã Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010

  26/07/2006

Nghị quyết 43/2006/ NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2005

  26/07/2006

Nghị quyết 44/2006/ NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 – 2010 thị xã Phú Thọ

  28/12/2006

Nghị quyết 49/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, phường

  28/12/2006

Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

  28/12/2006

Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND về chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2006 - 2010

  28/12/2006

Nghị quyết 52/2006/NQ-HĐND về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Phú Thọ đến năm 2020

  24/07/2007

Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phổ cập bậc Trung học thị xã Phú Thọ giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng đến năm 2015

  24/07/2007

Nghị quyết 54/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi Ngân sách địa phương năm 2006

  03/01/2008

Nghị quyết 56/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

  03/01/2008

Nghị quyết 57/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phân bổ NSNN trên địa bàn thị xã năm 2008

  03/01/2008

Nghị quyết 58/2008/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 2008

  03/01/2008

Nghị quyết 59/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính thị xã Phú Thọ

  03/01/2008

Nghị quyết 60/2008/NQ-HĐND về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã Phú Thọ năm 2008

  03/01/2008

Nghị quyết 61/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến giai đoạn 2007 - 2015 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của thị xã Phú Thọ

  03/01/2008

Nghị quyết 62/2008/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Phú Thọ năm 2008

  01/08/2008

Nghị quyết 63/2008/NQ-HĐND v/v đồng ý cho ông Phùng Đức Quang thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Phú Thọ khóa XVIII thị xã, nhiệm kỳ 2004 - 2009 vì lý do chuyển công tác về tỉnh

  01/08/2008

Nghị quyết 64/2008/NQ-HĐND v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 – 2009

  01/08/2008

Nghị quyết 65/2008/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi Ngân sách địa phương năm 2007

  05/01/2009

Nghị quyết 68/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009