HĐND huyện Đoan Hùng ban hành 60 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  06/07/2006

Nghị quyết 24/2006/ NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2005; điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2006

  06/07/2006

Nghị quyết 25/2006/ NQ-HĐND thông qua quy hoạch chung thị trấn Đoan Hùng huyện Đoan Hùng – giai đoạn 2006 - 2020

  06/07/2006

Nghị quyết 26/2006/ NQ-HĐND về thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp và tăng cường sự liên kết với cử tri

  26/12/2006

Nghị quyết 28/2006/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007

  26/12/2006

Nghị quyết 29/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2007 của huyện Đoan Hùng

  26/12/2006

Nghị quyết 30/2006/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách năm 2007

  26/12/2006

Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn

  29/06/2007

Nghị quyết 32/2007/NQ-HĐND tổng quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2006

  29/06/2007

Nghị quyết 33/2007/NQ-HĐND về Dự án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao huyện Đoan Hùng giai đoạn 2007 – 2010

  29/06/2007

Nghị quyết 34/2007/NQ-HĐND về Đề án thực hiện chiến lược dân số đến năm 2010

  21/12/2007

Nghị quyết 44/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

  21/12/2007

Nghị quyết 45/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008

  21/12/2007

Nghị quyết 46/2007/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện Đoan Hùng

  21/12/2007

Nghị quyết 47/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008

  21/12/2007

Nghị quyết 48/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp HĐND huyện năm 2008

  26/12/2012

Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ Ngân sách cấp huyện năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết 34/2012/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết 35/2012/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013

  26/12/2012

Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Đoan Hùng giai đoạn 2012 - 2020