Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 12  ngày 25/12 5 văn bản
  Số 11  ngày 25/12 14 văn bản
  Số 10  ngày 25/10 6 văn bản
  Số 09  ngày 26/07 9 văn bản
  Số 08  ngày 26/07 3 văn bản
  Số 07  ngày 09/06 11 văn bản
  Số 06  ngày 15/05 11 văn bản
  Số 05  ngày 18/04 9 văn bản
  Số 04  ngày 14/04 1 văn bản
  Số 03  ngày 15/03 8 văn bản
  Số 02  ngày 15/02 9 văn bản
  Số 01  ngày 20/01 5 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
91 văn bản gồm 54 văn bản quy phạm pháp luật và 37 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2017 5 văn bản
  Tháng 2-2017 9 văn bản
  Tháng 3-2017 8 văn bản
  Tháng 4-2017 10 văn bản
  Tháng 5-2017 11 văn bản
  Tháng 6-2017 11 văn bản
  Tháng 7-2017 12 văn bản
  Tháng 10-2017 6 văn bản
  Tháng 12-2017 19 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 27 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 52 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 12 văn bản