Tổng tập Công báo năm 2014

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 16  ngày 24/12 3 văn bản
  Số 15  ngày 24/12 1 văn bản
  Số 14  ngày 24/12 19 văn bản
  Số 13  ngày 24/12 16 văn bản
  Số 12  ngày 01/12 18 văn bản
  Số 11  ngày 31/10 11 văn bản
  Số 10  ngày 01/10 21 văn bản
  Số 09  ngày 29/08 19 văn bản
  Số 08  ngày 30/07 24 văn bản
  Số 07  ngày 23/07 15 văn bản
  Số 06  ngày 03/07 12 văn bản
  Số 05  ngày 12/06 15 văn bản
  Số 04  ngày 28/04 10 văn bản
  Số 03  ngày 25/03 9 văn bản
  Số 02  ngày 25/02 12 văn bản
  Số 01  ngày 15/01 29 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
234 văn bản gồm 63 văn bản quy phạm pháp luật và 171 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2014 29 văn bản
  Tháng 2-2014 12 văn bản
  Tháng 3-2014 9 văn bản
  Tháng 4-2014 10 văn bản
  Tháng 6-2014 15 văn bản
  Tháng 7-2014 51 văn bản
  Tháng 8-2014 19 văn bản
  Tháng 10-2014 32 văn bản
  Tháng 12-2014 57 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 37 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 59 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 109 văn bản
  UBND thành phố Việt Trì 2 văn bản
  HĐND huyện Cẩm Khê 10 văn bản
  HĐND huyện Đoan Hùng 7 văn bản
  UBND huyện Hạ Hòa 2 văn bản
  HĐND huyện Phù Ninh 1 văn bản
  UBND huyện Tam Nông 1 văn bản
  HĐND huyện Thanh Thủy 3 văn bản
  HĐND huyện Yên Lập 3 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực
  Cải cách hành chính 3 văn bản
  Chế độ - Chính sách 2 văn bản
  Chính sách - Xã hội 3 văn bản
  Công nghiệp 1 văn bản
  Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 1 văn bản
  Đất đai 5 văn bản
  Đầu tư - xây dựng 1 văn bản
  Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác 3 văn bản
  Giáo dục - Đào tạo 2 văn bản
  Giao thông vận tải 4 văn bản
  Kinh tế - Xã hội 2 văn bản
  Lĩnh vực khác 23 văn bản
  Môi trường 2 văn bản
  Năng lượng 1 văn bản
  Nông nghiệp 7 văn bản
  Phát triển kinh tế xã hội 3 văn bản
  Phòng chống thiên tai bão lụt 1 văn bản
  Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 4 văn bản
  Sức khỏe cộng đồng - Y tế 2 văn bản
  Tài chính 3 văn bản
  Tài nguyên - Khoáng sản 1 văn bản
  Thông tin - Truyền thông 1 văn bản
  Thuế - Phí và lệ phí 1 văn bản
  Thương mại 1 văn bản
  Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 2 văn bản
  Tổ chức - Bộ máy 44 văn bản
  Văn hóa - Thể thao - Du lịch 2 văn bản