Tổng tập Công báo năm 2020

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 05  ngày 04/05 4 văn bản
  Số 04  ngày 21/04 6 văn bản
  Số 03  ngày 15/04 3 văn bản
  Số 02  ngày 14/04 3 văn bản
  Số 01  ngày 18/03 5 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
21 văn bản gồm 8 văn bản quy phạm pháp luật và 13 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 3-2020 5 văn bản
  Tháng 4-2020 12 văn bản
  Tháng 5-2020 4 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 3 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 18 văn bản