Tổng tập Công báo năm 2021

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 04  ngày 25/01 9 văn bản
  Số 03  ngày 06/01 6 văn bản
  Số 02  ngày 05/01 16 văn bản
  Số 01  ngày 04/01 9 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
40 văn bản gồm 14 văn bản quy phạm pháp luật và 26 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2021 40 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 29 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 11 văn bản