Tổng tập Công báo năm 2021

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 29  ngày 10/12 9 văn bản
  Số 28  ngày 15/11 9 văn bản
  Số 27  ngày 01/11 9 văn bản
  Số 26  ngày 20/10 10 văn bản
  Số 25  ngày 04/10 11 văn bản
  Số 24  ngày 15/09 10 văn bản
  Số 23  ngày 17/08 8 văn bản
  Số 22  ngày 09/08 5 văn bản
  Số 21  ngày 02/08 8 văn bản
  Số 20  ngày 23/07 10 văn bản
  Số 19  ngày 05/07 10 văn bản
  Số 18  ngày 17/06 9 văn bản
  Số 17  ngày 08/06 12 văn bản
  Số 16  ngày 25/05 9 văn bản
  Số 15  ngày 17/05 11 văn bản
  Số 14  ngày 04/05 9 văn bản
  Số 13  ngày 10/04 11 văn bản
  Số 12  ngày 08/04 10 văn bản
  Số 11  ngày 03/04 9 văn bản
  Số 10  ngày 31/03 9 văn bản
  Số 09  ngày 24/03 9 văn bản
  Số 08  ngày 16/03 10 văn bản
  Số 07  ngày 12/03 9 văn bản
  Số 06  ngày 04/03 9 văn bản
  Số 05  ngày 18/02 10 văn bản
  Số 04  ngày 25/01 9 văn bản
  Số 03  ngày 06/01 6 văn bản
  Số 02  ngày 05/01 16 văn bản
  Số 01  ngày 04/01 9 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
275 văn bản gồm 30 văn bản quy phạm pháp luật và 245 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2021 40 văn bản
  Tháng 2-2021 10 văn bản
  Tháng 3-2021 46 văn bản
  Tháng 4-2021 30 văn bản
  Tháng 5-2021 29 văn bản
  Tháng 6-2021 21 văn bản
  Tháng 7-2021 20 văn bản
  Tháng 8-2021 21 văn bản
  Tháng 9-2021 10 văn bản
  Tháng 10-2021 21 văn bản
  Tháng 11-2021 18 văn bản
  Tháng 12-2021 9 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 29 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 246 văn bản