Giới thiệu website Công báo

LỜI GIỚI THIỆU


     Hướng tới mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, việc thực hiện chủ trương công khai, minh bạch hóa chính sách, pháp luật của tỉnh Phú Thọ là một yêu cầu cần thiết.


     Trang Công báo điện tử tỉnh Phú Thọ có chức năng và nhiệm vụ như sau:


     Chức năng: Đăng tải các văn bản pháp luật chính thức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện quy định tại Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo.


     Nhiệm vụ:
     - Cung cấp thông tin về văn bản pháp luật cho mọi đối tượng có yêu cầu; đảm bảo văn bản pháp luật sau khi ban hành được công bố chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo nội dung văn bản của cơ quan có thẩm quyền ban hành;
     - Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 02/2012/UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
     - Phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;
     - Phục vụ công tác ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chức năng theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;


     Cấu trúc: Trang Công báo điện tử tỉnh Phú Thọ gồm 05 mục:
     - Mục Công báo đăng tải các văn bản pháp luật theo từng số Công báo của tỉnh Phú Thọ;
     - Mục Văn bản chuẩn bị đăng Công báo: đăng tải các văn bản pháp luật do cơ quan có thẩm quyền vừa mới ban hành, đang trong thời gian chờ biên tập, chuẩn bị đăng trong các số Công báo tỉnh Phú Thọ sắp tới.
     - Mục Văn bản quy phạm pháp luật: đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành không nằm trong phạm vi Công báo tỉnh Phú Thọ;
     - Mục Văn bản theo lĩnh vực liệt kê và sắp xếp các văn bản đăng Công báo tỉnh Phú Thọ theo các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội...      - Mục Văn bản hết hiệu lực: liệt kê các văn bản đã hết hiệu lực.


     Nội dung: Văn bản đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Phú Thọ gồm các loại sau:
     * Văn bản quy phạm pháp luật: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện ban hành.
     * Văn bản pháp luật khác:
     - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện không chứa quy phạm pháp luật được ban hành để giải quyết các công việc cá biệt, cụ thể;
     - Quyết định cá biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
     - Quyết định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
     - Những văn bản liên Sở, ngành triển khai thực hiện các văn bản của của tỉnh Phú Thọ để các doanh nghiệp và nhân dân thực hiện;
     - Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật có sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày;
     - Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở cấp tỉnh lập, gửi đăng Công báo;
     - Điều ước quốc tế do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ký kết hoặc gia nhập được trực tiếp áp dụng tại tỉnh Phú Thọ;
     - Thỏa thuận quốc tế do tỉnh Phú Thọ ký kết với địa phương của các nước hoặc các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật hiện hành.
     Cơ quan chủ quản của Trang Công báo điện tử tỉnh Phú Thọ là UBND tỉnh Phú Thọ. Cơ quan quản trị là Trung tâm Công báo-Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ.

     Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi tới:
     Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh Phú Thọ
     Địa chỉ: Đường Trần Phú – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ;
     Điện thoại: 0210.3846647 - 0210.3847393;
     Fax: 0210.3846816;
     Email: congbaophutho@gmail.com.

 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365