Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 13  ngày 23/12 3 văn bản
  Số 12  ngày 20/12 23 văn bản
  Số 11  ngày 30/11 16 văn bản
  Số 10  ngày 18/11 10 văn bản
  Số 09  ngày 10/10 18 văn bản
  Số 08  ngày 26/08 42 văn bản
  Số 07  ngày 26/07 26 văn bản
  Số 06  ngày 26/05 23 văn bản
  Số 05  ngày 24/04 7 văn bản
  Số 04  ngày 28/03 6 văn bản
  Số 03  ngày 28/02 23 văn bản
  Số 02  ngày 28/01 28 văn bản
  Số 01  ngày 15/01 14 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
239 văn bản gồm 96 văn bản quy phạm pháp luật và 143 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2013 42 văn bản
  Tháng 2-2013 23 văn bản
  Tháng 3-2013 6 văn bản
  Tháng 4-2013 7 văn bản
  Tháng 5-2013 23 văn bản
  Tháng 7-2013 26 văn bản
  Tháng 8-2013 42 văn bản
  Tháng 10-2013 18 văn bản
  Tháng 11-2013 26 văn bản
  Tháng 12-2013 26 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 28 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 51 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 114 văn bản
  HĐND thành phố Việt Trì 5 văn bản
  UBND thành phố Việt Trì 1 văn bản
  HĐND huyện Cẩm Khê 9 văn bản
  UBND huyện Cẩm Khê 1 văn bản
  HĐND huyện Đoan Hùng 14 văn bản
  UBND huyện Hạ Hòa 2 văn bản
  HĐND huyện Phù Ninh 2 văn bản
  HĐND huyện Thanh Ba 8 văn bản
  UBND huyện Yên Lập 1 văn bản
  HĐND huyện Yên Lập 3 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực
  An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 1 văn bản
  Cải cách hành chính 5 văn bản
  Chế độ - Chính sách 1 văn bản
  Chính sách - Xã hội 10 văn bản
  Chính sách xã hội 1 văn bản
  Công nghiệp 1 văn bản
  Đất đai 4 văn bản
  Đất đai - Nhà ở 2 văn bản
  Giáo dục - Đào tạo 3 văn bản
  Giao thông vận tải 2 văn bản
  Lĩnh vực khác 6 văn bản
  Nông nghiệp 1 văn bản
  Phát triển kinh tế xã hội 1 văn bản
  Phát triển nhà và đô thị 1 văn bản
  Phòng chống thiên tai bão lụt 1 văn bản
  Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế 1 văn bản
  Tài chính 2 văn bản
  Thuế - Phí và lệ phí 1 văn bản
  Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí 1 văn bản
  Tổ chức - Bộ máy 22 văn bản
  Tổ chức bộ máy nhà nước 2 văn bản
  Văn hóa - Thể thao - Du lịch 1 văn bản