Tổng tập Công báo năm 2023

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 29  ngày 28/12 8 văn bản
  Số 28  ngày 18/12 9 văn bản
  Số 27  ngày 30/11 7 văn bản
  Số 26  ngày 24/11 8 văn bản
  Số 25  ngày 10/11 8 văn bản
  Số 24  ngày 20/10 10 văn bản
  Số 23  ngày 11/10 10 văn bản
  Số 22  ngày 26/09 10 văn bản
  Số 21  ngày 18/09 9 văn bản
  Số 20  ngày 11/09 8 văn bản
  Số 19  ngày 06/09 10 văn bản
  Số 18  ngày 09/08 14 văn bản
  Số 17  ngày 07/08 10 văn bản
  Số 16  ngày 19/07 11 văn bản
  Số 15  ngày 03/07 7 văn bản
  Số 14  ngày 23/06 9 văn bản
  Số 13  ngày 22/06 9 văn bản
  Số 12  ngày 25/05 7 văn bản
  Số 11  ngày 18/05 8 văn bản
  Số 10  ngày 21/04 7 văn bản
  Số 09  ngày 16/04 9 văn bản
  Số 08  ngày 28/03 6 văn bản
  Số 07  ngày 20/03 7 văn bản
  Số 06  ngày 09/03 6 văn bản
  Số 05  ngày 20/02 9 văn bản
  Số 04  ngày 11/02 7 văn bản
  Số 03  ngày 10/02 5 văn bản
  Số 02  ngày 06/01 11 văn bản
  Số 01  ngày 05/01 10 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
249 văn bản gồm 36 văn bản quy phạm pháp luật và 213 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2023 21 văn bản
  Tháng 2-2023 21 văn bản
  Tháng 3-2023 19 văn bản
  Tháng 4-2023 16 văn bản
  Tháng 5-2023 15 văn bản
  Tháng 6-2023 18 văn bản
  Tháng 7-2023 18 văn bản
  Tháng 8-2023 24 văn bản
  Tháng 9-2023 37 văn bản
  Tháng 10-2023 20 văn bản
  Tháng 11-2023 23 văn bản
  Tháng 12-2023 17 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 35 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 214 văn bản