Tổng tập Công báo năm 2011

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 22  ngày 30/12 9 văn bản
  Số 21  ngày 10/12 17 văn bản
  Số 20  ngày 01/11 14 văn bản
  Số 19  ngày 05/10 15 văn bản
  Số 17 + 18  ngày 05/09 20 văn bản
  Số 15 + 16  ngày 01/09 16 văn bản
  Số 13 + 14  ngày 01/08 17 văn bản
  Số 11 + 12  ngày 05/07 1 văn bản
  Số 09 + 10  ngày 01/07 31 văn bản
  Số 07 + 08  ngày 01/06 11 văn bản
  Số 05 + 06  ngày 01/05 22 văn bản
  Số 04  ngày 01/04 20 văn bản
  Số 03  ngày 20/03 30 văn bản
  Số 01 + 02  ngày 06/01 4 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
227 văn bản gồm 60 văn bản quy phạm pháp luật và 167 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2011 4 văn bản
  Tháng 3-2011 30 văn bản
  Tháng 4-2011 20 văn bản
  Tháng 5-2011 22 văn bản
  Tháng 6-2011 11 văn bản
  Tháng 7-2011 32 văn bản
  Tháng 8-2011 17 văn bản
  Tháng 9-2011 36 văn bản
  Tháng 10-2011 15 văn bản
  Tháng 11-2011 14 văn bản
  Tháng 12-2011 26 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Thủ tướng Chính phủ 1 văn bản
  Hội đồng nhân dân tỉnh 22 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 53 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 136 văn bản
  HĐND thành phố Việt Trì 3 văn bản
  UBND thành phố Việt Trì 1 văn bản
  HĐND huyện Cẩm Khê 3 văn bản
  HĐND huyện Lâm Thao 3 văn bản
  HĐND huyện Phù Ninh 3 văn bản
  HĐND huyện Thanh Ba 1 văn bản
  UBND huyện Yên Lập 1 văn bản