Tổng tập Công báo năm 2022

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 22  ngày 13/12 7 văn bản
  Số 21  ngày 08/12 9 văn bản
  Số 20  ngày 25/11 9 văn bản
  Số 19  ngày 23/11 9 văn bản
  Số 18  ngày 15/10 8 văn bản
  Số 17  ngày 28/09 9 văn bản
  Số 16  ngày 23/09 9 văn bản
  Số 15  ngày 30/08 10 văn bản
  Số 14  ngày 17/07 8 văn bản
  Số 13  ngày 15/07 8 văn bản
  Số 12  ngày 27/06 9 văn bản
  Số 11  ngày 08/06 6 văn bản
  Số 10  ngày 23/05 6 văn bản
  Số 09  ngày 16/05 10 văn bản
  Số 08  ngày 15/04 11 văn bản
  Số 07  ngày 29/03 8 văn bản
  Số 06  ngày 15/03 8 văn bản
  Số 05  ngày 15/02 8 văn bản
  Số 04  ngày 14/02 10 văn bản
  Số 03  ngày 08/02 7 văn bản
  Số 02  ngày 26/01 11 văn bản
  Số 01  ngày 20/01 11 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
191 văn bản gồm 51 văn bản quy phạm pháp luật và 140 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2022 22 văn bản
  Tháng 2-2022 25 văn bản
  Tháng 3-2022 16 văn bản
  Tháng 4-2022 11 văn bản
  Tháng 5-2022 16 văn bản
  Tháng 6-2022 15 văn bản
  Tháng 7-2022 16 văn bản
  Tháng 8-2022 10 văn bản
  Tháng 9-2022 18 văn bản
  Tháng 10-2022 8 văn bản
  Tháng 11-2022 18 văn bản
  Tháng 12-2022 16 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 28 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 163 văn bản