HĐND huyện Tam Nông ban hành 24 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  05/01/2007

Nghị quyết 43/2007/ NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

  05/01/2007

Nghị quyết 44/2007/ NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2007

  05/01/2007

Nghị quyết 45/2007/ NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp, chương trình giám sát của Thường trực HĐND, 2 ban HĐND năm 2007

  05/01/2007

Nghị quyết 46/2007/ NQ-HĐND về củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức các xã, thị trấn giai đoạn 2007 - 2010

  21/05/2007

Chỉ thị 09/2007/CT-HĐND về việc quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông năm 2007

  18/07/2007

Nghị quyết 52/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2006

  18/07/2007

Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2007

  18/07/2007

Nghị quyết 54/2007/NQ-HĐND về đề án “Giải quyết việc làm – xuất khẩu lao động” giai đoạn 2007 - 2010

  28/12/2007

Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

  28/12/2007

Nghị quyết 63/2007/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008

  28/12/2007

Nghị quyết 64/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2007

  28/12/2007

Nghị quyết 65/2007/NQ-HĐND v/v Phân loại đơn vị hành chính huyện Tam Nông

  28/12/2007

Nghị quyết 66/2007/NQ-HĐND v/v Quy hoạch sử dụng đất bổ sung phục vụ việc phát triển lò gạch Tuynen tại xã Thanh Uyên, xã Quang Húc, huyện Tam Nông

  28/12/2007

Nghị quyết 67/2007/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; chương trình giám sát của Thường trực, các ban HĐND huyện năm 2008

  25/12/2008

Nghị quyết 73/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

  25/12/2008

Nghị quyết 74/2008/NQ-HĐND v/v Phân bổ quỹ xây dựng trường học thu được năm 2008 còn lại và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HĐND - KXVII của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII

  25/12/2008

Nghị quyết 79/2008/NQ-HĐND về phổ biến bậc trung học huyện Tam Nông giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2015

  13/07/2015

Nghị quyết 70/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014

  13/07/2015

Nghị quyết 71/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015

  24/12/2015

Nghị quyết 87/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015