HĐND huyện Lâm Thao ban hành 44 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  27/04/2006

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐND v/v: Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lâm Thao, chuyển xã Hy Cương, Chu Hóa, Thanh Đình về thành phố Việt Trì theo Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  19/07/2007

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND “V/v: Phê chuẩn Đề án phổ cập bậc Trung học giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng đến năm 2015”

  19/07/2007

Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND “V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007”

  19/07/2007

Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND "V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2006"

  26/12/2007

Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND "Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2008"

  26/12/2007

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Lâm Thao đến năm 2010"

  26/12/2007

Nghị quyết 09/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Lâm Thao

  26/12/2007

Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND chương trình các kỳ họp, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008

  26/12/2007

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

  24/08/2008

Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND "V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2007"

  24/08/2008

Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND v/v Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2008

  24/12/2009

Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

  24/12/2009

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010 và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện, chi bổ sung cân đối ngân sách xã, thị trấn năm 2010

  24/12/2009

Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND v/v Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế năm 2010

  24/12/2009

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị quyết số 07/2003/NQ-HĐ ngày 23/07/2003 của HĐND huyện "V/v Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội..."

  28/12/2010

Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2011 - 2015

  28/12/2010

Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐND về kế hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Thao đến năm 2015

  28/12/2010

Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển Thương mại giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020

  09/10/2012

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND về việc dừng thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/7/2011 của HĐND huyện về phê chuẩn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập bậc Trung học giai đoạn 2011 – 2015

  09/10/2012

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Thao đến năm 2020