HĐND huyện Thanh Ba ban hành 56 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  26/05/2006

Nghị quyết 39/2006/NQ-HĐND-KXVII phát triển giao thông giai đoạn 2006 – 2010

  26/05/2006

Nghị quyết 40/2006/NQ-HĐND-KXVII về phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng làng nghề giai đoạn 2006 – 2010

  26/05/2006

Nghị quyết 41/2006/NQ-HĐND-KXVII về nhiệm vụ phát triển kinh tế ngành chăn nuôi giai đoạn 2006 – 2010

  26/05/2006

Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND-KXVII xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2006 – 2010

  26/07/2006

Nghị quyết 45/2006/ NQ-HĐND xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2006 - 2010

  26/07/2006

Nghị quyết 46/2006/ NQ-HĐND thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010

  29/12/2006

Nghị quyết 47/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2007

  29/12/2006

Nghị quyết 48/2006/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp của HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007

  29/12/2006

Nghị quyết 51/2006/NQ-HĐND về “Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan văn hóa, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở” giai đoạn 2006 - 2010

  04/05/2007

Nghị quyết 52/2007/NQ-HĐND phê duyệt Đề án phổ cập Giáo dục bậc trung học giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015

  04/05/2007

Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND chương trình dân số, gia đình và trẻ em giai đoạn 2007 - 2010

  04/05/2007

Nghị quyết 54/2007/NQ-HĐND về đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở giai đoạn 2007 - 2010

  04/05/2007

Nghị quyết 55/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Thanh Ba - tỉnh Phú Thọ

  26/12/2007

Nghị quyết 62/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2008

  26/12/2007

Nghị quyết 63/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2008

  26/12/2007

Nghị quyết 64/2007/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp HĐND, chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2008

  26/12/2007

Nghị quyết 65/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Thanh Ba

  26/12/2007

Nghị quyết 66/2007/NQ-HĐND về chương trình "Giải quyết việc làm giai đoạn 2008 - 2011"

  15/06/2008

Nghị quyết 67/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Thanh Vân để thành lập xã Vân Lĩnh

  24/07/2009

Nghị quyết 87/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2008