HĐND huyện Yên Lập ban hành 34 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  05/01/2007

Nghị quyết 39/2007/ NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

  05/01/2007

Nghị quyết 40/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách tại địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2007, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007

  05/01/2007

Nghị quyết 41/2007/ NQ-HĐND phê chuẩn Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Yên Lập giai đoạn 2006 - 2010

  05/01/2007

Nghị quyết 42/2007/ NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất an ninh, quốc phòng giai đoạn 2006 - 2010

  19/07/2007

Nghị quyết 50/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2006

  19/07/2007

Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh giảm kế hoạch trồng lúa do biến động chuyển sang mục đích khác

  19/07/2007

Nghị quyết 52/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Lập đến năm 2020

  19/07/2007

Nghị quyết 53/2007/NQ-HĐND về chương trình giảm nghèo huyện Yên Lập giai đoạn 2006 – 2010

  10/01/2008

Nghị quyết 54/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008

  10/01/2008

Nghị quyết 55/2008/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2008

  10/01/2008

Nghị quyết 56/2008/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Yên Lập

  10/01/2008

Nghị quyết 57/2008/NQ-HĐND phê duyệt đề án phát triển kinh tế đồi rừng huyện Yên Lập giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015

  10/01/2008

Nghị quyết 58/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Yên Lập

  10/01/2008

Nghị quyết 59/2008/NQ-HĐND về chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 2008

  10/01/2008

Nghị quyết 60/2008/NQ-HĐND ban hành chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Yên Lập năm 2008

  09/07/2008

Nghị quyết 61/2008/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 3 năm (giai đoạn 2008-2010) của thị trấn Yên Lập

  09/07/2008

Nghị quyết 62/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2007

  05/01/2009

Nghị quyết 63/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

  05/01/2009

Nghị quyết 64/2009/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2009

  05/01/2009

Nghị quyết 65/2009/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dựng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 3 năm (giai đoạn 2008-2010) của huyện Yên Lập