Tổng tập Công báo năm 2009

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 29  ngày 31/12 11 văn bản
  Số 27 + 28  ngày 25/12 9 văn bản
  Số 25 + 26  ngày 10/12 26 văn bản
  Số 23 + 24  ngày 20/11 28 văn bản
  Số 21 + 22  ngày 01/11 24 văn bản
  Số 19 + 20  ngày 20/10 21 văn bản
  Số 17 + 18  ngày 20/09 17 văn bản
  Số 15 + 16  ngày 01/09 16 văn bản
  Số 14  ngày 15/08 25 văn bản
  Số 12 + 13  ngày 15/07 19 văn bản
  Số 10 + 11  ngày 01/07 27 văn bản
  Số 08 + 09  ngày 01/06 40 văn bản
  Số 07  ngày 05/05 16 văn bản
  Số 06  ngày 10/04 29 văn bản
  Số 04 + 05  ngày 15/03 25 văn bản
  Số 03  ngày 15/02 19 văn bản
  Số 01 + 02  ngày 15/01 34 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
386 văn bản gồm 106 văn bản quy phạm pháp luật và 280 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2009 34 văn bản
  Tháng 2-2009 19 văn bản
  Tháng 3-2009 25 văn bản
  Tháng 4-2009 29 văn bản
  Tháng 5-2009 16 văn bản
  Tháng 6-2009 40 văn bản
  Tháng 7-2009 46 văn bản
  Tháng 8-2009 25 văn bản
  Tháng 9-2009 33 văn bản
  Tháng 10-2009 21 văn bản
  Tháng 11-2009 52 văn bản
  Tháng 12-2009 46 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 25 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 128 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 185 văn bản
  HĐND thành phố Việt Trì 4 văn bản
  HĐND thị xã Phú Thọ 11 văn bản
  UBND thị xã Phú Thọ 1 văn bản
  HĐND huyện Cẩm Khê 8 văn bản
  HĐND huyện Hạ Hòa 3 văn bản
  UBND huyện Hạ Hòa 3 văn bản
  UBND huyện Tam Nông 1 văn bản
  HĐND huyện Tân Sơn 4 văn bản
  UBND huyện Tân Sơn 2 văn bản
  HĐND huyện Thanh Ba 2 văn bản
  UBND huyện Yên Lập 2 văn bản
  HĐND huyện Yên Lập 7 văn bản

Thống kê văn bản theo lĩnh vực
  Công nghiệp 7 văn bản
  Đất đai - Nhà ở 1 văn bản
  Tổ chức - Bộ máy 14 văn bản