Tổng tập Công báo năm 2006

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 19  ngày 31/12 11 văn bản
  Số 18  ngày 31/12 26 văn bản
  Số 17  ngày 31/12 9 văn bản
  Số 16  ngày 31/12 15 văn bản
  Số 14 + 15  ngày 31/12 15 văn bản
  Số 13  ngày 10/12 8 văn bản
  Số 08  ngày 10/08 22 văn bản
  Số 07  ngày 10/07 14 văn bản
  Số 05 + 06  ngày 20/06 29 văn bản
  Số 04  ngày 30/05 22 văn bản
  Số 03  ngày 20/05 18 văn bản
  Số 02  ngày 10/05 8 văn bản
  Số 01  ngày 28/04 10 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
207 văn bản gồm 147 văn bản quy phạm pháp luật và 60 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 4-2006 10 văn bản
  Tháng 5-2006 48 văn bản
  Tháng 6-2006 29 văn bản
  Tháng 7-2006 14 văn bản
  Tháng 8-2006 22 văn bản
  Tháng 12-2006 84 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 45 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 68 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 33 văn bản
  HĐND thành phố Việt Trì 7 văn bản
  UBND thành phố Việt Trì 1 văn bản
  HĐND thị xã Phú Thọ 4 văn bản
  HĐND huyện Cẩm Khê 6 văn bản
  UBND huyện Cẩm Khê 5 văn bản
  HĐND huyện Đoan Hùng 4 văn bản
  HĐND huyện Hạ Hòa 9 văn bản
  UBND huyện Hạ Hòa 3 văn bản
  HĐND huyện Lâm Thao 1 văn bản
  UBND huyện Lâm Thao 1 văn bản
  HĐND huyện Phù Ninh 2 văn bản
  HĐND huyện Thanh Ba 7 văn bản
  UBND huyện Thanh Sơn 3 văn bản
  HĐND huyện Thanh Thủy 5 văn bản
  UBND huyện Yên Lập 3 văn bản