HĐND huyện Tân Sơn ban hành 18 văn bản

  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  09/01/2008

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

  09/01/2008

Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2008

  09/01/2008

Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Sơn giai đoạn 2007 - 2012

  09/01/2008

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất năm 2008 huyện Tân Sơn

  09/01/2008

Nghị quyết 05/2008/NQ-HĐND thông qua chương trình các kỳ họp năm 2008, Chương trình giám sát của HĐND của HĐND huyện năm 2008

  28/07/2008

Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện Đề án phát triển cây lương thực giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015

  28/07/2008

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học huyện Tân Sơn giai đoạn 2008 - 2012 và định hướng đến năm 2015

  28/07/2008

Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND về Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tân Sơn Khóa I Nhiệm kỳ 2004 – 2009

  28/07/2008

Nghị quyết 11/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007

  30/12/2008

Nghị quyết 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009

  30/12/2008

Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt chương trình XKLĐ năm 2009 - 2010

  10/04/2009

Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND v/v Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Sơn đến năm 2020

  10/04/2009

Nghị quyết 02/2009/NĐ-HĐND về việc thông qua đề án "Phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo nhanh và bền vững huyện Tân Sơn giai đoạn 2009 - 2020"

  31/12/2009

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010

  31/12/2009

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐNDTS về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2010

  31/12/2009

Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2010

  31/12/2009

Nghị quyết 09/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Sơn đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015

  26/04/2016

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020