Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 13  ngày 31/12 7 văn bản
  Số 10  ngày 16/12 3 văn bản
  Số 09  ngày 15/12 5 văn bản
  Số 08  ngày 15/10 9 văn bản
  Số 07  ngày 15/09 10 văn bản
  Số 06  ngày 20/07 6 văn bản
  Số 05  ngày 17/07 8 văn bản
  Số 04  ngày 10/05 5 văn bản
  Số 03  ngày 26/03 2 văn bản
  Số 02  ngày 06/03 5 văn bản
  Số 01  ngày 19/01 4 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
64 văn bản gồm 38 văn bản quy phạm pháp luật và 26 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2019 4 văn bản
  Tháng 3-2019 7 văn bản
  Tháng 5-2019 5 văn bản
  Tháng 7-2019 14 văn bản
  Tháng 9-2019 10 văn bản
  Tháng 10-2019 9 văn bản
  Tháng 12-2019 15 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 27 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 32 văn bản
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 5 văn bản