Tổng tập Công báo năm 2024

Các số Công báo đã xuất bản
  Số 12  ngày 11/04 10 văn bản
  Số 11  ngày 02/04 9 văn bản
  Số 10  ngày 22/03 10 văn bản
  Số 09  ngày 15/03 5 văn bản
  Số 08  ngày 04/03 10 văn bản
  Số 07  ngày 05/02 8 văn bản
  Số 06  ngày 04/02 10 văn bản
  Số 05  ngày 01/02 9 văn bản
  Số 04  ngày 17/01 8 văn bản
  Số 03  ngày 15/01 16 văn bản
  Số 02  ngày 12/01 3 văn bản
  Số 01  ngày 12/01 4 văn bản

Văn bản đã đăng Công báo
102 văn bản gồm 12 văn bản quy phạm pháp luật và 90 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo
  Tháng 1-2024 31 văn bản
  Tháng 2-2024 27 văn bản
  Tháng 3-2024 25 văn bản
  Tháng 4-2024 19 văn bản

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành
  Hội đồng nhân dân tỉnh 23 văn bản
  Uỷ ban nhân dân tỉnh 79 văn bản