Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 03 xuất bản ngày 06/01/2021: 6 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  09/12/2020

Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

từ trang 02 đến trang 03
  09/12/2020

Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND Thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận

từ trang 04 đến trang 77
  09/12/2020

Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

từ trang 78 đến trang 84
  09/12/2020

Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND Về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021

từ trang 85 đến trang 88
  18/12/2020

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021

từ trang 89 đến trang 98
  29/12/2020

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 99 đến trang 102