Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 17 xuất bản ngày 07/08/2023: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  13/07/2023

Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định cụ thể về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 07
  18/07/2023

Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 08 đến trang 13
  28/07/2023

Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ

từ trang 14 đến trang 19
  20/07/2023

Quyết định số 1491/QĐ-UBND V/v ban hành tiêu chí khu dân cư thông minh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025

từ trang 20 đến trang 21
  25/07/2023

Quyết định số 1532/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

từ trang 22 đến trang 26
  27/07/2023

Quyết định số 1561/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

từ trang 27 đến trang 31
  30/07/2023

Quyết định số 1570/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 32 đến trang 38
  01/08/2023

Quyết định số 1597/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 39 đến trang 77
  03/08/2023

Quyết định số 1645/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 78 đến trang 82
  07/08/2023

Quyết định số 1655/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 83 đến trang 85