Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 17 xuất bản ngày 08/06/2021: 12 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  25/05/2021

Quyết định số 1189 /QĐ-UBND Công nhận xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

trang 02
  25/05/2021

Quyết định số 1191/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 10
  25/05/2021

Quyết định số 1194/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 11 đến trang 17
  26/05/2021

Quyết định số 1202/QĐ-UBND V/v cấp kinh phí cho các đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

từ trang 18 đến trang 19
  01/06/2021

Quyết định số 1242/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

từ trang 20 đến trang 23
  02/06/2021

Quyết định số 1254/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

từ trang 24 đến trang 27
  03/06/2021

Quyết định số 1258/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 28 đến trang 40
  03/06/2021

Quyết định số 1264/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ năm 2021

từ trang 41 đến trang 45
  06/06/2021

Quyết định số 1279/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (lần 2)

từ trang 46 đến trang 51
  08/06/2021

Quyết định số 1293/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Phú Thọ

từ trang 52 đến trang 56
  17/05/2021

Quyết định số 1110/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

từ trang 57 đến trang 59
  31/05/2021

Quyết định số 1225/QĐ-UBND Quy định về việc thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 60 đến trang 82