Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 29 xuất bản ngày 10/12/2021: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  18/11/2021

Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên

trang 02
  08/12/2021

Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 14
  09/12/2021

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

từ trang 15 đến trang 16
  19/11/2021

Chỉ thị số 13/CT-UBND Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022

từ trang 17 đến trang 21
  30/11/2021

Quyết định số 3111/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ năm 2021 (Đợt II)

từ trang 22 đến trang 27
  30/11/2021

Quyết định số 3112/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được nâng cấp mức độ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ

từ trang 28 đến trang 34
  30/11/2021

Quyết định số 3114/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

từ trang 35 đến trang 46
  09/12/2021

Quyết định số 3197/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2021

từ trang 47 đến trang 50
  09/12/2021

Quyết định số 3205/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (lần 4)

từ trang 51 đến trang 55