Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 09 xuất bản ngày 20/11/2018: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  02/10/2018

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 19
  12/10/2018

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Quyết định số 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ

trang 20
  22/10/2018

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ

từ trang 21 đến trang 22
  22/10/2018

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

từ trang 23 đến trang 24
  22/10/2018

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

từ trang 25 đến trang 31
  22/10/2018

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

từ trang 32 đến trang 33
  22/10/2018

Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ

từ trang 34 đến trang 35
  06/11/2018

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

từ trang 36 đến trang 37
  08/11/2018

Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND quy định một số nội dung chi, mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 38 đến trang 40
  14/11/2018

Quyết định số 3029/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực đấu giá, không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (đợt 01)

từ trang 41 đến trang 47