Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 19 xuất bản ngày 06/09/2016: 12 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  17/08/2016

Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ

từ trang 03 đến trang 18
  25/07/2016

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

từ trang 19 đến trang 27
  26/07/2016

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

từ trang 28 đến trang 29
  26/07/2016

Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015

từ trang 30 đến trang 31
  26/07/2016

Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thanh Sơn giai đoạn 2016-2020

từ trang 32 đến trang 38
  08/08/2016

Thông báo số 66/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại hội nghị nghe UBND huyện Cẩm Khê báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án triển khai trên địa bàn huyện

từ trang 39 đến trang 41
  16/08/2016

Thông báo số 71/TB-UBND hoàng Công Thủy về việc chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ và các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh

từ trang 42 đến trang 44
  25/08/2016

Thông báo số 73/TB-UBND kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy về việc chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Hà, Khu công nghiệp Cẩm Khê.

từ trang 45 đến trang 47
  29/08/2016

Thông báo số 75/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy - Trưởng ban chỉ đạo dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì tại buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Korea Eximbank

từ trang 48 đến trang 49
  10/08/2016

Quyết định số 1931/QĐ - UBND v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ

từ trang 50 đến trang 53
  10/08/2016

Quyết định số 1932/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020

từ trang 54 đến trang 57
  29/08/2016

Quyết định số 2150/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng thẩm định Dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

từ trang 58 đến trang 59