Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 08 xuất bản ngày 26/08/2013: 42 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  28/06/2013

Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

từ trang 06 đến trang 11
  28/06/2013

Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

từ trang 12 đến trang 19
  28/06/2013

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 20 đến trang 26
  28/06/2013

Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 27 đến trang 35
  28/06/2013

Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

từ trang 36 đến trang 39
  28/06/2013

Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

từ trang 40 đến trang 42
  28/06/2013

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

từ trang 43 đến trang 45
  28/06/2013

Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

từ trang 46 đến trang 49
  28/06/2013

Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

từ trang 50 đến trang 52
  28/06/2013

Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

từ trang 53 đến trang 56
  28/06/2013

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

từ trang 57 đến trang 61
  28/06/2013

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

từ trang 62 đến trang 63
  28/06/2013

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

từ trang 64 đến trang 67
  28/06/2013

Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

từ trang 68 đến trang 71
  28/06/2013

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

từ trang 72 đến trang 75
  28/06/2013

Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ

từ trang 76 đến trang 79
  28/06/2013

Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

từ trang 80 đến trang 82
  28/06/2013

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

từ trang 83 đến trang 89
  28/06/2013

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN tỉnh Phú Thọ

từ trang 90 đến trang 96
  28/06/2013

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 97 đến trang 99
  25/07/2013

Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện

từ trang 100 đến trang 101
  25/07/2013

Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 102
  25/07/2013

Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 103
  25/07/2013

Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ xung thành viên Ban Kinh tế-xã hội, HĐND huyện khoá XIX - nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 104 đến trang 105
  25/07/2013

Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ xung Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 106
  25/07/2013

Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND xÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND BẦU

từ trang 107 đến trang 109
  25/07/2013

Nghị quyết số 44/2013/ NQ-HĐND về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến năm 2015

từ trang 110 đến trang 117
  25/07/2013

Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Huyện Đoan Hùng năm 2012

từ trang 118 đến trang 120
  24/07/2013

Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2012 – 2020

từ trang 121 đến trang 124
  17/07/2013

Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 125 đến trang 126
  17/07/2013

Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu

từ trang 127 đến trang 129
  17/07/2013

Nghị quyết số 30/2013/ NQ - HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012

từ trang 130 đến trang 131
  17/07/2013

Nghị quyết số 31/2013/NQ - HĐND về xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2013- 2020

từ trang 132 đến trang 137
  06/08/2013

Chỉ thị số 08/CT-UBND v/v tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ

từ trang 138 đến trang 141
  25/07/2013

Quyết định số 1868/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2011 - 2016

trang 142
  29/07/2013

Quyết định số 1890/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú thọ, nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 143 đến trang 144
  01/08/2013

Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Tam Nông, nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 145 đến trang 146
  06/08/2013

Quyết định số 1953/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2013 đã hết hiệu lực pháp luật

từ trang 147 đến trang 150
  06/08/2013

Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Phú Thọ

từ trang 151 đến trang 153
  06/08/2013

Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

từ trang 154 đến trang 156
  07/08/2013

Quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc: Bổ nhiệm Giám định viên Tư pháp

từ trang 157 đến trang 158
  19/08/2013

Quyết định số 2076/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Thanh Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016

từ trang 159 đến trang 160