Tổng tập Công báo năm 2021

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 246 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  18/12/2020

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021

  29/12/2020

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  30/12/2020

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Việt Trì

  08/01/2021

Quyết định số 54/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

  10/01/2021

Quyết định số 72/QĐ-UBND Xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh: Đình Triệu Phú, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  11/01/2021

Quyết định số 73/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2020

  18/01/2021

Quyết định số 132/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Giai đoạn 2021 - 2030)

  20/01/2021

Quyết định số 164/QĐ-UBND Thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  22/01/2021

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  25/01/2021

Chỉ thị số 01/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

  25/01/2021

Quyết định số 219/QĐ-UBND Ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10

  25/01/2021

Quyết định số 220/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

  29/01/2021

Chỉ thị số 02/CT-UBND Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID - 19

  03/02/2021

Quyết định số 307/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

  03/02/2021

Quyết định số 321/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

  04/02/2021

Quyết định số 338/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối tượng là Thanh niên xung phong và thân nhân Thanh niên xung phong giai đoạn 1978-1982

  08/02/2021

Quyết định số 377/QĐ-UBND V/v cấp kinh phí chi trả mai táng phí cho thân nhân các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo (Đợt 1) năm 2021

  08/02/2021

Quyết định số 391/QĐ-UBND Về việc phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ do biến động về tiêu chuẩn phân loại

  08/02/2021

Quyết định số 393/QĐ-UBND Về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của tỉnh Phú Thọ

  08/02/2021

Quyết định số 397/QĐ-UBND Công nhận xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020