Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 12 xuất bản ngày 11/04/2024: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  05/04/2024

Quyết định số 8/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về phân cấp thẩm quyền đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 03
  20/03/2024

Quyết định số 509/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 04 đến trang 09
  29/03/2024

Quyết định số 584/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

từ trang 10 đến trang 12
  01/04/2024

Quyết định số 637/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 13 đến trang 19
  03/04/2024

Quyết định số 653/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

từ trang 20 đến trang 44
  04/04/2024

Quyết định số 665/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ

từ trang 45 đến trang 50
  08/04/2024

Quyết định số 676/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

từ trang 51 đến trang 54
  08/04/2024

Quyết định số 677/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 55 đến trang 62
  08/04/2024

Quyết định số 678/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Phú Thọ

từ trang 63 đến trang 69
  11/04/2024

Chỉ thị số 02/CT-UBND Đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024 và những năm tiếp theo

từ trang 70 đến trang 72