Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 14 xuất bản ngày 17/07/2022: 8 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  11/07/2022

Quyết định số 1835/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (lần 1)

từ trang 02 đến trang 08
  11/07/2022

Quyết định số 1840/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ trực thuộc Sở Tư pháp

từ trang 09 đến trang 12
  15/07/2022

Quyết định số 1850/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (lần 2)

từ trang 13 đến trang 17
  15/07/2022

Quyết định số 1857/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Phú Thọ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

từ trang 18 đến trang 21
  15/07/2022

Quyết định số 1858/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

từ trang 22 đến trang 26
  15/07/2022

Quyết định số 1861/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (lần 1)

từ trang 27 đến trang 36
  19/07/2022

Quyết định số 1894/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

từ trang 37 đến trang 40
  20/07/2022

Quyết định số 1903/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học công nghệ, lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

từ trang 41 đến trang 45