Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 12 xuất bản ngày 08/04/2021: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  06/04/2021

Quyết định số 803/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021

từ trang 02 đến trang 04
  08/04/2021

Quyết định số 825/QĐ-UBND Về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Nhà thờ giáo họ Lũng Dòng tại khu 9, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

từ trang 05 đến trang 06
  09/04/2021

Quyết định số 828/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền cấp xã

từ trang 07 đến trang 10
  09/04/2021

Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc soạn thảo kế hoạch động viên

từ trang 11 đến trang 12
  12/04/2021

Quyết định số 841/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền cấp huyện.

từ trang 13 đến trang 16
  12/04/2021

Quyết định số 842/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện tỉnh Phú

từ trang 17 đến trang 50
  12/04/2021

Quyết định số 843/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ

từ trang 51 đến trang 55
  13/04/2021

Chỉ thị số 04/CT-UBND Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 56 đến trang 59
  16/04/2021

Quyết định số 808/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường; lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

từ trang 60 đến trang 63
  07/04/2021

Quyết định số 814/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

từ trang 64 đến trang 67