Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 08 xuất bản ngày 16/03/2021: 10 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  08/03/2021

Quyết định số 577/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng tập trung và cây phân tán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021

từ trang 02 đến trang 04
  09/03/2021

Quyết định số 857/QĐ-UBND Về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá - nước sạch nông thôn năm 2020 trên đại bàn tỉnh Phú Thọ

từ trang 05 đến trang 07
  10/03/2021

Quyết định số 575/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (lần 1)

từ trang 08 đến trang 10
  10/03/2021

Quyết định số 576/QĐ-UBND Về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Phú Thọ

từ trang 11 đến trang 13
  11/03/2021

Quyết định số 593/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

từ trang 14 đến trang 17
  11/03/2021

Quyết định số 581/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho UBND xã Sơn Vi thực hiện dự án xây dựng hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Con Trám, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

từ trang 18 đến trang 20
  11/03/2021

Quyết định số 590/QĐ-UBND Phê duyệt hỗ trợ dự án “Liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản trên địa bàn huyện Thanh Thuỷ”

từ trang 21 đến trang 24
  15/03/2021

Quyết định số 608/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

từ trang 25 đến trang 35
  15/03/2021

Quyết định số 609/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ

từ trang 36 đến trang 40
  15/03/2021

Quyết định số 612/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán năm 2020 kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg

từ trang 41 đến trang 44