Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 27 xuất bản ngày 01/11/2021: 9 văn bản
  Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
  17/10/2021

Quyết định số 2661/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, Thư viện, Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

từ trang 02 đến trang 32
  18/10/2021

Quyết định số 2659/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ

từ trang 33 đến trang 39
  19/10/2021

Quyết định số 2675/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ

từ trang 40 đến trang 47
  19/10/2021

Quyết định số 2673/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (lần 3)

từ trang 48 đến trang 59
  19/10/2021

Quyết định số 2676/QĐ-UBND Công nhận xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

trang 60
  19/10/2021

Quyết định số 2677/QĐ-UBND Công nhận xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

trang 61
  20/10/2021

Quyết định số 2688/QĐ-UBND Về việc duyệt phương án phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, học kỳ I năm học 2021-2022

từ trang 62 đến trang 65
  26/10/2021

Quyết định số 2749/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (lần 3)

từ trang 66 đến trang 74
  29/10/2021

Quyết định số 2798/QĐ-UBND Công nhận xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

trang 75